Meklēt
Informācija

.

Identifikācija
Resursa nosaukums: Zemes segums - Datu Kopa
Koordinātu sistēma: ETRS89-GRS80 (EPSG:4258)
Resursa atreferējums: Zemes virsmas fiziskais un bioloģiskais segums, tostarp mākslīgu virsmu, lauksaimniecības teritoriju, mežu, (daļēji) dabisku platību, mitrzemju, ūdenstilpņu fiziskais un bioloģiskais segums. INSPIRE datu kopas par zemes virsmu. INSPIRE Zemes virsmas seguma datubāze nodrošina Latvijas zemes virsmas datus salīdzinot ar Eiropas datiem. INSPIRE Zemes pārklājuma slāņi tika pārveidoti no tādiem pašiem CLC 2012 kartes datubāzes slāņiem mērogā 1:100 000. Datubāzē tiek izmantota Eiropas Vides aģentūras Eionetdatu vārdiskās kodēšanas sistēma. Dati tiek publicēti, izmantojot WMS un WFS pakalpojumus.
Resursa tips: 1.2. Telpisko datu kopa
Unikālais resursa identifikators: {22E1A2C0-72CF-4267-8C2D-940E37D3DB64}
Resursa valoda: Latviešu
Resursa vietrādis:
Resursa vietrādis: https://www.lgia.gov.lv/lv/zemes-segums-0
https://geometadati.viss.gov.lv/geoportal/rest/document?id=%7B3B98FE8F-BD79-4CB6-B08C-F71151AF047B%7D
https://geometadati.viss.gov.lv/geoportal/rest/document?id=%7B1B10D000-1B1D-4336-8FE9-3F01B828A012%7D
Resursa vietrāža nosaukums: LĢIA pakalpojumu mājaslapa, OGC lejupielādes serviss, INSPIRE Skatīšanās serviss
Resursa vietrāža apraksts: Zemes segums, OGC lejupielādes serviss, INSPIRE Skatīšanās serviss
Telpisko datu klasifikācija
Temata kategorija: 2.1. Lauksaimniecība, 2.2. Biota, 2.12. Iekšzemes ūdeņi, 2.17. Būves, 2.18. Transports
Atslēgvārds
Inspire datu tēma
Telpisko datu temats Zemes izmantošana
Atslēgvārda vērtība
Atslēgvārda vērtība
Atslēgvārda vērtība zemes izmantošana, zemes apvalks, zemes virsma, augstvērtīgā datu kopa
Vārdnīca
Izmantotā kontrolētā vārdnīca GEMET
Atskaites datums 2009-06-08
Datuma tips izveide
Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
Rietumu garums: 20.700
Dienvidu platums: 55.600
Austrumu garums: 28.500
Ziemeļu platums: 58.100
Laika piesaiste
Laika tvērums
sākums 2022-04-11
beigas 2052-04-11
Kvalitāte un validitāte
Datu izcelsme CORINE LAND COVER 2012 dati.
Telpiskā izšķirtspēja
Mērogs
Mērogs 1:10000
Atbilstība
Specifikācijas nosaukums Komisijas Regula (ES) Nr. 1089/2010 (2010. gada 23. novembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību
Datums 2009-08-06
Datuma tips Publicēts
Atbilstības pakāpe Atbilstīgs
Piekļuves un lietošanas ierobežojumi
Nosacījumi
Iepriekš definēts
Piekļuves un lietošanas nosacījumi Bez nosacījumiem
Ierobežojumi
Iepriekš definēts
Publiskās piekļuves ierobežojumi Bez ierobežojumiem
Par telpisko datu kopu un pakalpojumu izveidošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu un izplatīšanu atbildīgās organizācijas
Organizācijas nosaukums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
E-pasts: info@lgia.gov.lv
Atbildīgās personas loma: Īpašnieks
Metadatu references informācija
Metadati par metadatiem
Datnes identifikators: {7E228689-A427-46B2-86DC-960A8AC5DE1C}
Metadatu kontaktpersona Evelīna Raikova
Organizācijas nosaukums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
E-pasts: evelina.raikova@lgia.gov.lv
Metadatu datums: 2023-07-17
Metadatu valoda: Latviešu