Meklēt
Informācija

.

Identifikācija
Resursa nosaukums: Inspire ortofotokartes - Datu kopa
Koordinātu sistēma: ETRS89-GRS80 (EPSG:4258)
Resursa atreferējums: Pakalpojumā ietilpst krāsu ortofotokarte visai Latvijas teritorijai, kas sagatavota no 6.cikla ortofotokartes. Aerofotografēšana tika veikta laika periodā no 2016. līdz 2018. gadam, sadarbībā ar Čehijas uzņēmumu “Georeal”.
Resursa tips: 1.2. Telpisko datu kopa
Unikālais resursa identifikators: {B2AF3D3D-9E17-4DF6-B821-544A0A89B24A}
Resursa valoda: Latviešu
Resursa vietrādis:
Resursa vietrādis: https://www.lgia.gov.lv/lv/node/886
https://geometadati.viss.gov.lv/geoportal/rest/document?id=%7BBA2CDCBD-CA31-4F70-92E9-FFF370BC06AE%7D
https://geometadati.viss.gov.lv/geoportal/rest/document?id=%7B4A8AB687-D978-4F9C-B48B-767DCA4F8264%7D
Resursa vietrāža nosaukums: LĢIA pakalpojumu mājaslapa, INSPIRE Skatīšanās serviss, INSPIRE REST serviss
Telpisko datu klasifikācija
Temata kategorija: 2.10. Attēlu pamatkartes/Zemes virsmas apaugums
Atslēgvārds
Inspire datu tēma
Telpisko datu temats Ortofotogrāfija
Atslēgvārda vērtība
Atslēgvārda vērtība
Atslēgvārda vērtība aerofotogrāfija, gaisa fotouzņēmums, augstvērtīgā datu kopa
Vārdnīca
Izmantotā kontrolētā vārdnīca GEMET
Atskaites datums 2009-08-06
Datuma tips izveide
INSPIRE prioritārās datu tēmas
Vārdnīca
Datuma tips izveide
Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
Rietumu garums: 20.700
Dienvidu platums: 55.600
Austrumu garums: 28.500
Ziemeļu platums: 58.100
Laika piesaiste
Laika tvērums
sākums 2022-04-12
beigas 2052-04-12
Kvalitāte un validitāte
Datu izcelsme Aerofotografēšanas materiāli
Telpiskā izšķirtspēja
Mērogs
Mērogs 1:5000
Atbilstība
Specifikācijas nosaukums Komisijas Regula (ES) Nr. 1089/2010 (2010. gada 23. novembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību
Datums 2010-12-08
Datuma tips Publicēts
Atbilstības pakāpe Atbilstīgs
Piekļuves un lietošanas ierobežojumi
Nosacījumi
Iepriekš definēts
Piekļuves un lietošanas nosacījumi Bez nosacījumiem
Ierobežojumi
Iepriekš definēts
Publiskās piekļuves ierobežojumi Bez ierobežojumiem
Par telpisko datu kopu un pakalpojumu izveidošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu un izplatīšanu atbildīgās organizācijas
Organizācijas nosaukums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
E-pasts: info@lgia.gov.lv
Atbildīgās personas loma: Īpašnieks
Metadatu references informācija
Metadati par metadatiem
Datnes identifikators: {8241105D-7C7F-4160-AA0D-CB80644112C3}
Metadatu kontaktpersona Evelīna Raikova
Organizācijas nosaukums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
E-pasts: evelina.raikova@lgia.gov.lv
Metadatu datums: 2023-07-17
Metadatu valoda: Latviešu